Od ponad 10 lat z powodzeniem wspieramy rozwój firm w różnych obszarach ich działalności.
Sonelli Group Cluster to interdyscyplinarny klaster posiadający wielojęzyczny zespół specjalistów, którzy świadczą usługi fachowego doradztwa i kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich sprzedaży.
Sonelli Group Cluster ma bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu strategii, szkoleń, dotacji unijnych, rozwiązań IT, zarządzania personelem, PR i marketingu, sprzedaży oraz nieruchomości.

Koordynator Klastra – Red Cloud Sp. z o.o.

 

Wsparcie koordynatora projektu będzie z różną intensywnością wykorzystywane w dwóch ogniwach łańcucha wartości. Umożliwia to niezwykły potencjał koordynatora projektu oraz posiadane doświadczenie, kwalifikacje i wiedza jego personelu. Łańcuch wartości implementowany w ramach powiązania kooperacyjnego charakteryzować będzie podział na działalność podstawową oraz zadania pomocnicze.

Z kolei zadania podstawowe będą miały charakter wewnętrzny oraz zewnętrzny. Działalność podstawowa wewnętrzna, którą będzie wspierać opisywany podmiot obejmować będzie zadania związane z opracowaniem, przygotowaniem oraz wytworzeniem produktu. Należeć do nich będą czynności obejmujące fazę przedprodukcyjną oraz fazę produkcyjną. W zakresie fazy przedprodukcyjnej działalność podstawowa wewnętrzna obejmować będzie: prowadzenie prac B+R, opracowywanie i projektowanie produktów oraz usług, dobór oraz zakup niezbędnych zasobów do przygotowanie opracowanych produktów, zakup półproduktów, podzespołów oraz wartości niematerialnych i prawnych, dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do prac nad nowymi produktami i usługami oraz ich zabezpieczenie i magazynowanie.

Drugim filarem podstawowej działalności wewnętrznej opisanej łańcuchem wartości implementowanym w klastrze będzie faza produkcyjna. W ramach opisywanego klastra o głównym profilu informatycznym obejmować ona będzie przygotowanie wszelkich podzespołów, przechowywanie półproduktów,  zabezpieczenie rozwiązań pilotażowych oraz wersji Beta produktów, montaż oraz scalenie wszelkich powstałych składowych, niezbędne przekazanie wyników prac innym podmiotom tworzącym powiązanie kooperacyjne, testowanie produktów,  prace wykończeniowe, przygotowanie gotowych i przetestowanych produktów i usług, przechowywanie i konserwację gotowych produktów oraz finalne dostosowanie użyteczności produktów do zamknięcia fazy produkcyjnej.

Przeprowadzenie wszystkich działań w oparciu o najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu informatyki zapewni najwyższą jakość prowadzonych prac oraz kompletność wewnętrznej działalności podstawowej – zarówno w aspekcie fazy przedprodukcyjnej, jak i fazy produkcyjnej. Umożliwią one także rozpoczęcie oraz efektywne przeprowadzenie zadań w zakresie podstawowej działalności zewnętrznej, będącej naturalnym następstwem działań w części wewnętrznej. Przyporządkowanie podmiotu do opisywanych zadań w zakresie wewnętrznej działalności podstawowej umożliwiła dogłębna analiza zasobów podmiotu – objęła ona takie zagadnienia jak: zasoby fizyczne, finansowe, zasoby ludzkie oraz zasoby niematerialne i prawne. Profil działalności podmiotu oraz wykazywany przez niego potencjał w pełni wpisuje się do roli określonej w łańcuchu wartości.

Bogate doświadczenie koordynatora projektu w prowadzeniu działań z zakresu fazy przedprodukcyjnej i produkcyjnej będzie nieocenionym wsparciem na etapie podstawowej działalności wewnętrznej klastra. W tym zakresie szczególnie wykorzystywany będzie potencjał koordynatora projektu, jako podmiotu prowadzącego prace badawczo-rozwojowe oraz podmiotu posiadającego bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania innowacyjnych produktów z branży informatycznej. Firma zajmuje się m.in. tworzeniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów mobilnych SFA (Sales Force Automation), które wspierają pracę handlowców w terenie.

Ze względu na potencjał koordynatora projektu spółka Red Cloud Sp. z o.o. będzie także w ograniczonym stopniu wspierać także działalność pomocniczą klastra. Działalność pomocnicza stanowić będą niezbędne czynności zapewniające dostarczenie produktu jednak nie związane bezpośrednio z samym procesem wytwórczym lub procesem dostarczenia do klienta. Czynności pomocnicze stanowić będą przede wszystkim prace związane z zarządzaniem zasobami, koordynacją prowadzonych działań, kontrolingiem wykonanych prac, nadzorem zgodności wykonywania zadań z przyjętym harmonogramem oraz wymagane wsparcie dla podmiotów realizujących działania podstawowe wewnętrzne i zewnętrzne.

Do głównych zadań w zakresie prac pomocniczych należeć będzie zarządzanie strategiczne klastrem, prowadzenie i przestrzeganie polityki kadrowej wewnątrz klastra, przygotowanie i wdrażanie strategii marketingowej, opracowanie i prowadzenie działań w zakresie strategii technologicznej oraz projektowanie i wprowadzanie w życie strategii finansowej powiązania kooperacyjnego. Niezwykle ważne w tym zakresie będzie już posiadane doświadczenie przy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz umiejętność współpracy w ramach działań projektowych. Koordynator projektu posiadana niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia wyżej opisanych usług.

Koordynator projektu jako firma konsultingowo - wdrożeniowa w imieniu swoich klientów rozwija i wprowadza rozwiązania IT zorientowane na procesy biznesowe i przemysł, wspierając przy tym procesy zarządcze i modernizacyjne w przedsiębiorstwach. Zaangażowanie oraz przypisana rola w łańcuchu wartości zapewnią równy dostęp koordynatorowi powiązania kooperacyjnego  do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu.

Synergiczność działań w tworzonej przez nas grupie sprawia, że możemy naszym klientom dostarczać kompleksowych rozwiązań najwyższej jakości.